VEDTÆGTER FOR LYNGE BYFEST

 1. Navn og hjemsted.
  Foreningens navn er “Foreningen Lynge Byfest”. Foreningen har hjemsted i Allerød Kommune.
 2. Formål.
  Foreningen Lynge Byfest har til formål at samle Lynge og omegns borgere i et bredt program af den folkelige kultur. Et program, der kan udbrede forståelsen, glæden og sammenholdet for det brede spektrum af idræt, kultur og det sociale arbejde, der er repræsenteret i Lynge.
 3. Medlemmer.
  Foreningens medlemmer kan være myndige borgere i Lynge og omegn, der, i forbindelse med Lynge Byfest, deltager aktivt med afviklingen af denne. Bestyrelsen skal føre en liste over foreningens medlemmer, der samtidig er stemmeberettigede ved foreningens generalforsamling.
 4. Generalforsamling.
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til bestyrelsen i hhv. Lynge Erhvervsforening, LUI’s Venner og Lions Club, Allerød og ved opslag i SuperBrugsen, Lynge-Uggeløse med mindst 1 måneds varsel.Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed.
  3. Aflægning af det reviderede regnskab for det forløbne år.
  4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af et bestyrelsesmedlem.
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 revisorer.
  9. Valg af revisor suppleant.
  10. Eventuelt.

  Beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor andet ikke udtrykkeligt er bestemt, ved simpel stemmeflerhed mellem de stemmeberettigede.

  Indkomne forslag skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

  Forslag til ændringer af vedtægterne kan kun vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte.

  Forslag til ændring af vedtægterne kan kun sættes til afstemning, såfremt vedtægtsændringen har været medtaget på dagsordenen til generalforsamlingen.

  Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot ét medlem ønsker det.

  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

  En generalforsamling kan altid beslutte at afholde en ekstraordinær generalforsamling.

 5. Bestyrelsen.
  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der skal være myndige, vederhæftige og uberygtede.De to første medlemmer vælges blandt repræsentanter fra Lynge Erhvervsforening.Det tredje medlem vælges blandt repræsentanter fra LUI’s Venner.Det fjerde medlem vælges blandt repræsentanter fra Lions Club, Allerød.Det femte medlem vælges blandt de øvrige foreningsmedlemmer, der aktivt deltager i afviklingen af Lynge Byfest.Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i funktionsperioden, vælger bestyrelsen eller den forening, som det fratrædende medlem repræsenterer, et nyt medlem for den resterende del af perioden.Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær, der fungerer for et år af gangen.Bestyrelsen kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som bestyrelsen finder, gør den pågældende uværdig til fortsat at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen.Bestyrelsesmøde afholdes mindst én gang om året, og når bestyrelsesformanden eller to medlemmer af bestyrelsen finder anledning hertil.Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.Over de, på et bestyrelsesmøde, behandlede emner føres en protokol, der underskrives af alle i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

  Et bestyrelsesmedlem har ret til, i protokollen, at få tilføjet den pågældendes eventuelle divergerende stemmeafgivning i forhold til flertallet.

  Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

 6. Regnskab og Formue.
  Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.Bestyrelsen skal hvert år aflægge revideret regnskab til generalforsamlingens godkendelse.Foreningens formue består af det akkumulerede overskud fra de årlige byfester samt donationer, der er indsat på en spærret konto til benyttelse i henhold til afsnit 8.For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen.
 7. Aktiviteter.
  Lynge Byfest afholdes i august måned.Arrangementet planlægges og afvikles ved frivillig arbejdsindsats.Lynge Byfest ledes af en festledelse på mindst 3 medlemmer.Festledelsen arbejder efter et af bestyrelsen fastlagt arbejdsdokument for Lynge Byfest.
 8. Fordeling af overskud.
  Foreningens midler skal anvendes til sportslige, sociale og kulturelle formål i Lynge by og omegn.Et eventuelt årligt overskud af byfesten i Lynge fordeles efter følgende regler:• 10 % af det årlige overskud hensættes på en spærret konto til akkumulering til fremtidige sportslige, sociale og kulturelle formål i Lynge.• Den resterende del fordeles årligt med 1/2 til LUI’s Venner og 1/2 til Lions Club, Allerød.Foreningens midler i henhold til punkt 1) kan anvendes efter skriftlig og begrundet ansøgning, der fremsendes til bestyrelsesformanden. Bestyrelsen beslutter med simpel stemmeflerhed, om en ansøgning skal imødekommes.
 9. Særlige bestemmelser.
  Til køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom samt til usædvanlige eller økonomisk særlig byrdefulde eller risikobetonede beslutninger kræves en enig vedtagelse i bestyrelsen og godkendelse af bestyrelserne for Lynge Erhvervsforening, LUI’s Venner og Lions Club, Allerød.Hvad disse vedtægter ikke foreskriver, afgøres af foreningens bestyrelse. Hvis denne skønner, at en sag er særlig vigtig og vedtægterne ikke indeholder regler for sagens løsning, henvises denne til afgørelse på en generalforsamling.
 10. Foreningens ophævelse.
  Foreningen kan kun ophæves, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum vedtager enslydende beslutning herom, med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.Såfremt det besluttes at ophæve foreningen, skal foreningens formue og øvrige ejendele fordeles efter reglerne i afsnit 8 pkt. 2.Den senest siddende bestyrelse foretager fordelingen.Vedtaget på ordinær generalforsamling, den 22. marts 2006 i Allerød.